چاپ
بازدید: 17620

شاعر جانباز گلستانی « حاج محمد دیلم کتولی » این بار واگویه هایش را به لهجه « کتولی » تقدیم « سرداردلها » شهید حاج قاسم سلیمانی نموده است:

تِه بوئَردی حاج قاسِم ، بِرات ایران بی قِرارِه

لاله ی پَر پَر هابی، دِلها بِراتِه سوگِواره

 

اِرباَ اِرباً هابی و هرچی گومب خالی نَبوندِم

دِشمن نادان بِدانه ، این شِهادت ایفتخارِه 

   

تِه بَگوتی پیش رَهبر :" پَ چِرا زِنده بِماندم

این دِنیا بعد شهیدا ویسته مَن یَه شوره زاره"

 

تِه بَگوتی به رِفیقات ، فاطمیّه یَه چی بوند و

سال  دیگِه جای مَنِم،پیش شهیدا اون دیاره

 

خانومِت بگوت به مردم که خبر هدا وی رِه

"کِه به دِنبال شهادت هر جا وی در گیر و دارِه"

 

تِه بیامبوئی که خَیلی زود بِری شَهید هابوئی

نامِته مالک بَگِردِم ، ذِالفقارِت ، ماندگارِه

 

بَعدتِه روش کُندهزاران  قاسم و بوندِن اَمیری

دِشمن قرآن بدانِه ، سهم ویشنا چوئِه  داره

 

مَن چیشی بَگوم که خَیلی بی قِرارم ، اَی رَفیقِم

این کَتول هابی سیاپوش و  بِراتِه داغدارِه

 

مَن و تِه هَمسایِه بیم ده سال و خوب اِشناختِکُردِم

هَرچی بَگوم کَم بَگوتِم ، این بِرام یَه ایفتخارِه