سرتیتر اخبار
 

شاعر جانباز گلستانی « حاج محمد دیلم کتولی » این بار واگویه هایش را به لهجه « کتولی » تقدیم « سرداردلها » شهید حاج قاسم سلیمانی نموده است:

تِه بوئَردی حاج قاسِم ، بِرات ایران بی قِرارِه

لاله ی پَر پَر هابی، دِلها بِراتِه سوگِواره

 

اِرباَ اِرباً هابی و هرچی گومب خالی نَبوندِم

دِشمن نادان بِدانه ، این شِهادت ایفتخارِه 

   

تِه بَگوتی پیش رَهبر :" پَ چِرا زِنده بِماندم

این دِنیا بعد شهیدا ویسته مَن یَه شوره زاره"

 

تِه بَگوتی به رِفیقات ، فاطمیّه یَه چی بوند و

سال  دیگِه جای مَنِم،پیش شهیدا اون دیاره

 

خانومِت بگوت به مردم که خبر هدا وی رِه

"کِه به دِنبال شهادت هر جا وی در گیر و دارِه"

 

تِه بیامبوئی که خَیلی زود بِری شَهید هابوئی

نامِته مالک بَگِردِم ، ذِالفقارِت ، ماندگارِه

 

بَعدتِه روش کُندهزاران  قاسم و بوندِن اَمیری

دِشمن قرآن بدانِه ، سهم ویشنا چوئِه  داره

 

مَن چیشی بَگوم که خَیلی بی قِرارم ، اَی رَفیقِم

این کَتول هابی سیاپوش و  بِراتِه داغدارِه

 

مَن و تِه هَمسایِه بیم ده سال و خوب اِشناختِکُردِم

هَرچی بَگوم کَم بَگوتِم ، این بِرام یَه ایفتخارِه

محمد دیلم کتولی از شاعران آیینی شهرستان علی آباد کتول شعر با گویش شیرین کتولی اش، عاشقانه ای برای پیامبر خوبی ها سراییده است که آن را به ساحت قدسی ایشان تقدیم کرده است.

شعری که خواهر بسیجی معصومه آقایی شاعر علی آباد کتول برای بار دوم از سوز دلش برای پاسدار حریم ولایت و مدافع حرم حضرت زینب (س) شهید محسن حججی برخاسته است و آن را تقدیم به این شهید بی سر کرده است.

محمد دیلم کتولی از شعرای شهرستان علی آباد کتول در شعر خود به شمس الشموس شاه خراسان حضرت امام رضا (ع) توسل جسته است.

شعری که خواهر بسیجی معصومه آقایی شاعر علی آباد کتول برای پاسدار حریم ولایت و مدافع حرم حضرت زینب (س) شهید محسن حججی سروده و آن را تقدیم به این شهید بی سر کرده است.

روز : ماه : سال :